Ancestors - glassplates
Ginny, Grammy, Franny, Kenneth, Johnny, Preston, Howard in front

Ginny, Grammy, Franny, Kenneth, Johnny, Preston, Howard in front