Syria 2009 - glassplates
Zanub Zeyaret, Damascus, Syria

Zanub Zeyaret, Damascus, Syria

panorama